český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Tomáš  Talián

ČLÁNKY

S knížkou do života jdeme třetím rokem

Narodilo se děťátko. Rázem jsou v rodině tisíce nových radostí a tisíce starostí: aby bylo zdravé, dostatečně spalo, dobře jedlo, pilo, správně se oblékalo, aby strávilo dost času na čerstvém vzduchu, bylo v suchu a pohodě, aby se správně vyvíjelo... První týdny rodičů jsou zcela naplněny těmito obavami a starostmi.

 

Jak získávají postupně praxi a zkušenosti a děti prospívají a pomalu rostou, obrací se zájem k intelektuálnímu a osobnostnímu rozvoji dítěte, jeho úspěšnosti, k jeho budoucnosti. Rodiče přemýšlejí o prestižních školkách, kroužcích a aktivitách pro nejmenší, jazykové výchově, sportu atd. atd.

 

 

Bez komunikace to nejde!

Trochu stranou tohoto zájmu často zůstává to nejpodstatnější a popravdě nenahraditelné – čas věnovaný osobní komunikaci s dítětem. Přitom ten tvoří absolutní základ jeho intelektuálního, citového a osobnostního rozvoje. S trochou (ale opravdu jen s trochou) nadsázky řečeno: to nejlepší, co můžeme dítěti do vínku dát, jsme my sami, náš čas, naše ochota a schopnost s dítětem (neustále) mluvit, vysvětlovat mu, ukazovat, zpívat, malovat – a číst.

Ano, i čtení je podstatnou součástí této komunikace, jejímž prostřednictvím se dítě učí poznávat svět, orientovat se v něm, navazovat kontakty a vztahy, chápat souvislosti, objevovat… učí se učit. A to mnohem dříve, než si obvykle myslíme.

Zdá se nám, že mluvit na dítě, které nerozumí slovům a nechápe jejich význam, je zbytečné? Naopak! Je to podstatné, ba zásadní. Dítě sice zprvu vnímá jen zvuky a tóny, melodii řeči, brzy však po hlase začne poznávat mluvčí, podle intonace negativní a pozitivní či neutrální postoje a postupně pak přibližný či přesný význam slov. Mluvíme-li na ně v souvislých větách, učí se je postupně chápat a pak používat, opakujeme-li s příslušným názorným vizuálním doprovodem, uvědomuje si, co je co, co se smí a co ne, co je nebezpečné, co k čemu patří atd.

Přidáme-li k vlastním slovům knížku, rozšiřujeme záběr prostředí, postav, příběhů i slov a zvuků. Může-li dítě nahlížet do knížky s námi, vnímá postupně vedle obrázků také ony zvláštní znaky, jejich uspořádání, začíná intuitivně chápat, že jde o přepis toho, co říkáme, vnímá, že řeč má i svou psanou podobu, že je dělena do menších částí (např. oddělených od sebe mezerami); ukazujeme-li na některá slova či písmena, utkvívají mu a dítě se učí číst; proces čtení se pro ně stává snazší, pochopitelnější, příjemnější, samozřejmější. V blízké budoucnosti si pak pozitivní výsledky tohoto procesu uvědomíme, jakmile naše dítě začne zvládat písmena a později aktivně čtení.

 

 

Čtení je základ úspěchu

Ne, v tomto stručném informativním článku nejde o vysvětlení vývojově psychologických zákonitostí vzdělávacího procesu, jen o upozornění, že dáme-li svému dítěti zmíněné základy v raném věku, (při)vedeme-li ho ke čtení včas, dáváme mu tím nezměrnou výhodu, pokud jde (nejen) o jeho budoucí školní výsledky a studium. Všechny světové výzkumy (včetně posledního průzkumu dětského čtenářství, který realizovala Národní knihovna ČR v roce 2017) dokazují, že čtenáři, tedy aktivní uživatelé psaného slova, jsou lepšími žáky a studenty, a že tedy mají mnohem lepší podmínky ke svým budoucím životním volbám. Není to přesně to, co si pro své dítě přejeme?

Co na předchozích řádkách vypadá tak samozřejmě a snadně, není pochopitelně úplně jednoduché, přesto to umožňuje připravit lepší start dětí do života všem rodičům bez ohledu na jejich společenský či ekonomický status, bez ohledu na jejich vlastní konkrétní vzdělání. Navíc již několik let k tomu mají v některých místech České republiky i ochotné pomocníky: od března 2018 je totiž každoročně určité procento nově narozených občánků ve stále se zvyšujícím počtu obcí (vsích a městech) naší země vítáno na svět také prostřednictvím knihoven speciálními knižními dárky: knížka a audioknížka pro děťátko, pro rodiče pak návod jak a co začít dítěti číst, seznam doporučené literatury pro nejmenší, členskou legitimaci do knihovny a její nabídku aktivit pro rodiče s dětmi, případně další drobné dárky. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) se tak připojil svou akcí S knížkou do života k mezinárodnímu projektu na podporu čtenářství Bookstart.

 

 

Jedinečný mezinárodní projekt

Tento mezinárodní projekt či dnes už spíše hnutí probíhá téměř třicet let ve zhruba třech desítkách zemí světa, jejichž počet stále roste. V roce 1992 zahájila projekt ve Velké Británii nezisková organizace Book Trust a odsud se rozšířil například do Irska, Itálie, Německa, Polska, Portugalska, Španělska, Švýcarska, Austrálie, Číny, Japonska, Nového Zélandu, Thajska či Kolumbie aj. Základem je právě předání dárkových knižních sad novorozeným dětem a jejich rodičům; knižní sady tak získaly již desítky milionů dětí po celém světě, včetně cca třiceti tisíc dětí v naší republice. Na tento motivační dárek pak navazují další aktivity k podpoře čtenářství v raném dětství.

Projekt je reakcí na stále častější varování o zhoršující se schopnosti verbální komunikace u mladé generace, která přicházejí jak z pedagogické, tak ze zdravotnické oblasti. Řada učitelů upozorňuje, že děti přicházejí do škol a nejsou schopny vnímat, chápat a používat mluvené slovo, zejména pokud není vzápětí doprovázeno obrázkem. Na rostoucí problémy s verbální komunikací nejmenších upozorňují i neurologové, psychologové, psychiatři a logopedové, kteří zároveň stále častěji připomínají, že intenzivní verbální komunikace a čtení (předčítání) dětem již od kojeneckého věku vede u nich později k lepší gramotnosti, větší představivosti či bohatší slovní zásobě.

Tyto a mnohé další důvody tedy vedly knihovny v ČR k připojení se k projektu Bookstart s cílem podpořit rozvoj verbálních schopností a imaginace dětí, zlepšit jejich vztah ke knize a čtení a zároveň dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro intelektuální a citový rozvoj dítěte i pro jeho budoucnost a pomoci jim dělat to správně, orientovat je v nabídce kvalitní literatury pro děti, zkrátka nabídnout jim podpůrné služby knihoven i prostor pro sdílení s ostatními rodiči. Zároveň jde i o snahu knihoven inovovat a rozšířit potřebné služby mladým rodinám v obcích a budování širší čtenářské komunity.

 

 

Dobrý start – snadný cíl

Země zapojené v projektu hodnotí jeho přínos k rozvoji duševních a mentálních schopností dětí a zlepšení kompetencí rodičů při podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti dětí velmi pozitivně. Z jejich dílčích výzkumů vyplývá, že se zlepšila kvalita verbální komunikace i frekvence hlasitého předčítání v rodinách, aktivnější je využívání veřejných knihoven a větší je i zájem rodičů sledovat nabídku vhodných knih pro děti. Děti, jejichž rodiče se aktivně do projektu zapojili, prokazatelně dříve mluví a již v útlém věku je u nich patrný lepší rozvoj slovní zásoby, ale například také obrazotvornosti apod.

Také v České republice jsou ohlasy z prvních dvou ročníků velmi dobré. Rodiče pozitivně hodnotí nejen inspirativní knižní dárek, ale především návazné pravidelné aktivity knihoven, které jim umožňují prohloubit si dovednosti v práci s dětmi, získávat nové znalosti, setkávat se se zajímavými specialisty i vzájemně mezi sebou a vyměňovat si zkušenosti. Jejich dětem pak knihovny otevírají nejen kouzelný svět knížek a čtení, ale i vzájemnou interakci (často jde o místo prvního sociálního kontaktu s vrstevníky) a spoustu zábavy.

Zdá se rovněž, že za užitečný považuje projekt S knížkou do života i vedení řady obcí, kde o něj projevují zájem a slibují mu podporu i pro další léta. Zda je mezi nimi také obec, v níž žijete, můžete zjistit právě v knihovně.

Více o projektu zjistíte na jeho webu v oddílu Pro rodiče.

 

Autorka: Zlata Houšková, Foto: archiv Knihovny města Hradec Králové

Partneři

Diamant Expo

Tomáš Talián

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test